Slideshow Image 3
Slideshow Image 3
Slideshow Image 3
Slideshow Image 3
Slideshow Image 3
នៅព្រឹកថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា 2013 រថយន្តទួរីសដឹកកម្មកររោងចក្របុក​ជាមួយ​រថយន្តទួរីសដួចធ្វើឲ្យកម្មកររបួសធ្ងន់ស្រាល27នាក់
Visitor Counters
free counters
Join us on:
Workers Mass Faint
Strike
Transportation of workers
Transportation of workers